PKS NOWA SÓL SP. Z O.O. w likwidacji w Nowej Soli

 

OGŁASZA

 PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY NA SPRZEDAŻ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej:

W NOWEJ SOLI UL. PRZYSZŁOŚCI 1

- działka nr 82/11 o pow. 0,0525 ha, zabudowana budynkiem portierni-dyspozytorni o pow. użytkowej 178,3 m²,

- działka nr 82/10 o pow. 1,6997 ha, zabudowana budynkiem materiałów budowlanych z hydrofornią o pow. użytkowej 111,5 m², budynkiem garaży i magazynu depozytowego o pow. użytkowej 113,3 m²,

- działka nr 82/5 o pow. 0,1781 ha, zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 404,0 m².

Wyżej wymienione nieruchomości zapisane są w Księdze Wieczystej pod nr ZG1N/00006743/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 marca 2018r o godz. 10:00  w Nowej Soli przy ul. Przyszłości 1 (sala konferencyjna I piętro).

 

Ofertę pisemną z oznaczeniem PRZETARG  NA  NIERUCHOMOŚĆ” należy złożyć w kopercie osobiście do 20 lutego 2018 r.  do godziny 14:00 

w siedzibie Spółki w sekretariacie  I – piętro lub przesłać pocztą na adres :

PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Przyszłości 1

67-100 Nowa Sól

„PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ”

Wyżej wymieniona nieruchomość będzie zwolniona z podatku VAT.

Wadium wynosi 249.000,00 .

W ofercie należy podać cenę netto za jaką oferent zamierza nabyć nieruchomość.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1. Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium na konto  PKS   Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji w Nowej Soli w Banku:

     Bank Zachodni WBK S.A. 1 o/Nowa Sól nr 95 1090 1577 0000 0000 5700 2227 w terminie do dnia 20.03.2018 r.

     Za termin wpłaty  uważa się  dzień wpływu wadium na w/w konto.

2. Wadium  złożone  przez oferentów, których oferty  nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

    Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

 

3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie  przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo do odwołania    

    przetargu bez podania przyczyny.

 

5. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i w miejscu  wyznaczonym przez sprzedającego jednak nie później niż w terminie  60 dni   

    od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.

 

6. Oferent, który wygra przetarg  zobowiązany jest do:

     a) dokonania zapłaty ustalonej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego, nie później niż w dniu  zawarcia aktu notarialnego. Dowód zapłaty należy okazać przy zawieraniu umowy sprzedaży,

     b) zawarcia umowy  sprzedaży w formie  aktu notarialnego w terminie  i w miejscu  wyznaczonym przez sprzedającego,

     c) poniesienia wszelkich kosztów  związanych z zawarciem  umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych.

 

7. Data przekazania przedmiotu sprzedaży zostanie uzgodniona z wyłonionym nabywcą i zapisana  w akcie notarialnym.

 

8. Informacje na temat przetargu można uzyskać również w siedzibie Spółki w Nowej Soli przy ul. Przyszłości 1 w sekretariacie Spółki. Nieruchomość  można  

    oglądać w terminie do 20.03.2018.r. w godzinach  10 - 14 w Nowej Soli ul. Przyszłości 1.

    Dodatkowo kontakt pod nr tel. 664 717 717.

 

Emisja ogłoszenia w gazecie „Rzeczpospolita” i w „Gazecie Lubuskiej”

w dniu 21.02.2018 r.

oraz w gazecie „Regionalnej” na obszar Żar i Żagania w dniu 23.02.2018 r.

i gazecie „Regionalnej” na obszar Nowej Soli w dniu 24.02.2018 r.