Rada Nadzorcza

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji

 

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowej Soli.

 

1)       W terminie do dnia 11 października 2017r. zainteresowany badaniem biegły rewident ma prawo do uzyskania w siedzibie Spółki, w sposób uzgodniony ze Spółką, wszelkich informacji niezbędnych do badania.

2)      Biegły rewident sporządzi pisemną opinie wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki do dnia 16 marca 2018 r.

3)      Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., o którego terminie powiadomiony będzie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

4)      Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa na życzenie Rady Nadzorczej w spotkaniu z Radą Nadzorczą po przedłożeniu opinii i raportu z badania. O terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszt uczestnictwa w przedmiotowym spotkaniu ponosi biegły rewident.

5)      Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości badanej Spółki.

6)      Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego - nie otwieraćnależy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji ul. Przyszłości 1, 67-100 Nowa Sól, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Telefon (68) 387-40-51. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godziny 12:00.

 

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

1)      Informację o oferencie, w tym o:

- formie prowadzenia działalności,

      - wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem  numeru i daty wpisu,

- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem  

  numeru i daty wpisu,

- liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3)      Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników lub spotkaniu z Radą Nadzorczą na warunkach określonych w ogłoszeniu.

4)      Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

5)      Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6)      Informacje o ilości badanych sprawozdań finansowych podmiotów z branży transportowej.

7)      Sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie może badać podmiot, który badał sprawozdania finansowe kolejno za ostatnie 3 lata.

8)      Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki przez kolejne trzy lata samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

9)      Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów, w tym branży, w której działa Spółka.

Rada Nadzorcza może niniejsze warunki uzupełnić, zmienić lub odwołać.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 8 listopada 2017 r.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dnia 10 listopada 2017 r. składający oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty lub niedokonaniu wyboru przez Radę Nadzorczą.