PKS Nowa Sól sp. z o.o. w likwidacji w Nowej Soli

 

OGŁASZA

 

 PRZETARG USTNY (licytację) NA SPRZEDAŻ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonych w Szprotawie,  przy ul. Kolejowej 1,  

 

- działka nr 542/2 o pow. 0,4004 ha, zabudowana budynkiem dworca autobusowego o kub. 922 .

 

Wyżej wymienione nieruchomości zapisane są w Księdze Wieczystej pod  nr ZG1G/00029658/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział  Ksiąg Wieczystych.

 

. 

CENA  WYWOŁAWCZA  WYNOSI : 295.000,00

W/wymieniona nieruchomość będzie zwolniona z podatku VAT

Wadium wynosi : 30.000,00 zł

Wysokość postąpienia  wynosi : 400,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  17 maja 2017r o godz. 10:00  w Nowej Soli przy ul. Przyszłości 1   (sala konferencyjna I piętro )

 

. 

WARUNKI PRZETARGU

1. Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium na konto  PKS   Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji w Nowej Soli w Banku:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 o/Nowa Sól nr 95 1090 1577 0000 0000 5700 2227 w terminie do dnia 16.05.2017 r.  W przypadku wpłaty wadium na konto, za termin wpłaty uważa się  dzień wpływu wadium na w/w konto.

2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać   dowód tożsamości  oraz złożyć:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta: pełnomocnictwo,

- w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego rejestru,  ( z ostatnich 6 miesięcy ),       

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt 1-4 powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem  przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty  nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

 

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu  nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 

5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie  przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

7. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego jednak nie później niż w terminie  30 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.

 

8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

     a) dokonania zapłaty ustalonej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego, nie później niż w dniu  zawarcia aktu notarialnego. Dowód zapłaty należy okazać przy zawieraniu umowy sprzedaży,

b) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego,

c) poniesienia wszelkich kosztów  związanych z zawarciem  umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych.

 

9. Data przekazania przedmiotu sprzedaży zostanie uzgodniona z wyłonionym nabywcą i zapisana  w akcie notarialnym.

 

10. Informacje na temat przetargu można uzyskać również w siedzibie Spółki w Nowej Soli przy ul. Przyszłości 1 w sekretariacie Spółki. Nieruchomość  można oglądać w terminie     do  16.05.2017.r. w godzinach   10 - 14   w Szprotawie ul. Kolejowa 1.

    

Dodatkowo kontakt pod nr tel. 664 717 717

 

Emisja ogłoszenia w gazecie „Rzeczpospolita” w dniu 28.04.2017 r.

i Gazecie Lubuskiej w dniu 28.04.2017 r.